بستن
FA EN AR RU FR CHI

وظایف کمیسیون دائمی

بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات امنا، رئیس دانشگاه یا هر یک از اعضای هیات امنا به کمیسیون ارجاع می شود.
 بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه به منظور طرح در هیات امناء.
 بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه.
 بررسی و تصویب اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالــب برنامه های توسعه دانشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیات امناء حداکثر تا سقف ۱۰% و گزارش نهایی آن به هیات امناء
 ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیات امناء

جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۵ تن از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.
دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.
احکام اعضای بند ۱-۲ توسط وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری برای مدت چهار سال صادر می شود.