همایش ملی تبارشناسی شخصیت میرزا کوچک و نهضت جنگل

31 10 2022
کد خبر : 3255198
تعداد بازدید : 4381

زمان برگزاری: 9 آذر ماه سال 1401

وبسایت:  http://mirza.guilan.ac.ir

 

رئیس همایش: دکتر فرید نجفی، دکتر رضا ابراهیمی آتانی

دبیر علمی: دکتر عباس پناهی

دبیر اجرایی: دکتر رضا علیزاده

 

اهداف برگزاری همایش:

  • بررسی ابعاد شخصیتی میرزا کوچک                          
  • تبیین منش و روش‎های تربیتی و رفتاری میرزا کوچک
  • نهضت جنگل به روایت میرزا                                      
  • شخصیت میرزا و نهضت جنگل به روایت مؤافقان و مخالفان داخلی
  • افکار و اندیشه‎های میرزا به روایت بیگانگان                    
  • میرزا کوچک به روایت یارانش
  • شبهه شناسی شخصیت میرزا و نهضت جنگل                   
  • میرزا و نهضت جنگل به روایت  روزنامه جنگل
  • الگوهای حکمرانی میرزا  در نهضت جنگل                        
  • مطالعات تطبیقی نهضت جنگل با جنبش‎های معاصر

 - موضوعاتی که تاکنون پیرامون شخصیت و نهضت جنگل منتشر نشده  باشد.

 


دسته بندی :
آرشیو همایش