همایش ملی توسعه گردشگری در ایران؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

29 08 2021
کد خبر : 3255367
تعداد بازدید : 3720

زمان برگزاری: 18 اسفندماه سال 1400

وبسایت: www.tourism1400.ir

دبیر علمی: دکتر مجید یاسوری

دبیر اجرایی: دکتر حمیده بیگی

اهداف برگزاری همایش:

  • شناسایی موانع در توسعه پایدار مقصدهای گردشگری ایران
  • شناسایی پشتیبان های گردشگری ایران
  • جلب نظر سیاستگذاران و مدیران ارشد دولتی و خصوصی نسبت به گردشگریداخلی
  • ارائه  آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی توسط متخصصین حوزه گردشگری
  • ارائه راهکارهای اجرایی در حوزه توسعه گردشگری داخلی

دسته بندی :
آرشیو همایش