معرفی مدیریت امور حقوقی،قراردادها و رسیدگی به شکایات و همکاران

دکتر مهین سبحانی سرپرست مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات

شماره تماس 01333690757 - داخلی 2080 - فکس 01333690757

عامر قدیمی کارشناس حقوقی

هدیه فلاح کارشناس حقوقی