بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

رضا اسفنجاری

رضا اسفنجاری

رضا اسفنجاری    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

متولد  1364

 

***********************************************

 

عضو کمیته علمی داوری مجله (Journal of Agricultural Science and Technology (JAST

 

عضو کمیته علمی داوری مجله International Journal of Agricultural Management and Development

 

عضو کمیته علمی داوری فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

 

عضو کمیته علمی داوری فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی

 

عضو کمیته علمی اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان (از سال 1395 تا کنون)

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد تولید کشاورزی 13231017 0 1 شنبه (14:00 - 17:00) 1400/03/29 (08:00 - 10:00) 13992
اقتصاد مهندسی 13282095 2 1 شنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/30 (14:00 - 16:00) 13992
اقتصاد مهندسی 13131023 2 2 چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/30 (14:00 - 16:00) 13992
پایان نامه 13194018 6 6 نامشخص نامشخص 13992
پروژه 13231029 2 5 نامشخص نامشخص 13992
کسب و کار کشاورزی تجاری 13231031 3 1 یکشنبه (13:00 - 16:00) 1400/03/19 (10:00 - 12:00) 13992
مدیریت و حسابداری 13111111 2 1 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) 13992
مدیریت و حسابداری 13161022 3 1 سه شنبه (16:00 - 19:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) 13992
مهارت آموزی 1 13231022 3 1 نامشخص نامشخص 13992
سمینار 13231039 1 5 نامشخص نامشخص 13992
مهارت آموزی(2) 13231043 6 3 نامشخص نامشخص 13992
نمایش 11 نتیجه
از 1