ریاست دانشگاه گیلان

دکتر محمد دوستار
رئیس دانشگاه گیلان