بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

حمید عباداللهی چنذانق

حمید عباداللهی چنذانق

حمید عباداللهی چنذانق    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان هستم. دوره کارشناسی در رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی (مهر ۱۳۶۸ تا تیر ۱۳۷۲) در دانشگاه تهران و دوره کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی (مهر ۱۳۷۲ تا شهریور ۱۳۷۵) را هم در دانشگاه تهران تحصیل کردم. دوره دکتری را در رشته جامعه شناسی در بهمن ۱۳۷۵ آغاز و رساله دکتری را با راهنمایی مرحوم دکتر غلامعباس توسلی و مرحوم دکتر مهدی طالب در دانشگاه تهران به پایان رساندم. هر سه مقطع را در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تحصیل کردم. به هنگام نگارش رساله دکتری از فرصت مطالعاتی (۴-۲۰۰۳) در انستیتوی زبانها و تمدن های شرق (INALCO) در پاریس استفاده کردم. از شهریور ۱۳۸۴ به عنوان استادیار در گروه علوم اجتماعی مشغول به کار شدم. در تابستان ۱۳۹۶ از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتم. بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ و ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به ترتیب مدیر گروه علوم اجتماعی و معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی بودم.  حوزه های پژوهشی: جامعه شناسی تاریخی، جامعه شناسی توسعه.

لینک های اجتماعی علمی که در آنها مقالاتم قابل دسترس است:

https://scholar.google.com/citations?user=CeshlbYAAAAJ&hl=en

https://orcid.org/0000-0002-9122-7643

https://guilan.academia.edu/hamidebadollahi

https://www.researchgate.net/profile/Hamid-Chanzanagh

https://www.magiran.com/author/profile/444190

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی 16151033 0 1 شنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 16151009 0 2 چهارشنبه (13:15 - 14:45) 1401/03/28 (10:30 - 12:30)
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 16151009 0 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/28 (10:30 - 12:30)
جامعه شناسی توسعه 16151055 0 2 دوشنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/25 (16:00 - 18:00)
جامعه شناسی توسعه 16151055 0 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/25 (16:00 - 18:00)
کار تحقیقی 16151061 0 5 نامشخص نامشخص
نظریه های جامعه شناسی 2 16151027 0 2 شنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/16 (10:30 - 12:30)
اندیشه های اجتماعی متفکران اسلامی 16154003 0 1 شنبه (11:30 - 13:15) 1400/10/13 (16:00 - 18:00)
جامعه شناسی فرهنگی تطبیقی 16156017 2 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/13 (10:30 - 12:30)
مبانی فلسفه 1 16151007 0 1 سه شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/22 (10:30 - 12:30)
نمایش 10 نتیجه
از 1