بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

سید حمید شاه عالمی

سید حمید شاه عالمی

سید حمید شاه عالمی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

سایر توضیحات

S.H. Shahalami, PhD
Assistant Professor
Department of Electrical Engineering
University of Guilan
P.O.Box: 41635-3756
Rasht, Iran
Tel: +98 13 33690274-8 (3021)
Fax: +98 13 33690271

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ماشین 2 12101178 1 2 شنبه (15:00 - 16:30) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه ماشین 2 12101178 1 1 شنبه (11:30 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1398
الکترونیک قدرت 2 12104215 3 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) | دوشنبه (15:00 - 16:30) | سه شنبه (15:00 - 16:30) 1399/03/11 (09:00 - ) ترم دوم 1398
پایان نامه 12104027 0 11 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه کارشناسی 12101134 3 11 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 12104025 2 11 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کار آموزی 12151113 2 11 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کنترل محرکه های الکتریکی 12104310 3 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (13:15 - 14:45) | سه شنبه (16:45 - 18:15) 1399/03/31 (09:00 - ) ترم دوم 1398
ماشین الکتریکی 3 12101182 3 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (13:15 - 14:45) 1399/03/24 (09:00 - ) ترم دوم 1398
ماشینهای الکتریکی 2 12101125 2 1 شنبه (09:45 - 11:15) 1399/03/25 (09:00 - ) ترم دوم 1398
ماشینهای الکتریکی 2 12101125 2 2 شنبه (13:15 - 14:45) 1399/03/25 (09:00 - ) ترم دوم 1398
آزمایشگاه ماشین 2 12101178 1 2 دوشنبه (13:15 - 14:45) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه ماشین 2 12101178 1 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1398
بررسی حالات گذرا در سیستمهای قدرت 12104308 3 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (15:00 - 16:30) | شنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/10 (09:00 - ) ترم اول 1398
پایان نامه 12104027 0 11 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پروژه کارشناسی 12101134 3 11 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سمینار 12104025 2 11 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
کار آموزی 12151113 2 11 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
ماشین الکتریکی 3 12101182 3 1 یکشنبه (16:45 - 18:15) | یکشنبه (16:45 - 18:15) | شنبه (16:45 - 18:15) 1398/10/14 (09:00 - ) ترم اول 1398
ماشینهای الکتریکی 2 12101125 2 2 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/14 (09:00 - ) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2