بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

علی حیدری

change-logo

علی حیدری    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک2 12101123 2 2 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1399/03/10 (09:00 - ) ترم دوم 1398
الکترونیک2 12101123 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/03/10 (09:00 - ) ترم دوم 1398
پایان نامه 12104027 0 8 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه کارشناسی 12101134 3 8 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 12104025 2 8 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کار آموزی 12151113 2 8 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
مدارهای مجتمع خطی پیشرفته (CMOS) 12104002 3 1 شنبه (08:00 - 09:30) | شنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) 1399/03/25 (09:00 - ) ترم دوم 1398
الکترونیک2 12101123 2 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1398/10/09 (09:00 - ) ترم اول 1398
الکترونیک 3 12101139 3 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) | یکشنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (13:15 - 14:45) 1398/10/18 (09:00 - ) ترم اول 1398
پایان نامه 12104027 0 8 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پروژه کارشناسی 12101134 3 8 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 12104004 3 1 دوشنبه (16:45 - 18:15) | دوشنبه (16:45 - 18:15) | سه شنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/14 (09:00 - ) ترم اول 1398
سمینار 12104025 2 8 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
طراحی مدارهای مجتمع خطی 12104001 0 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/23 (09:00 - ) ترم اول 1398
کار آموزی 12151113 2 8 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
نمایش 15 نتیجه
از 1