بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

محمودرضا آقامعالی

محمودرضا آقامعالی

محمودرضا آقامعالی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زیست فناوری 111340159 2 1 نامشخص 1399/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
پایان نامه 11134085 6 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پیشنهاده رساله دکتری زیست 11136036 0 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
تکامل 11133006 2 40 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تکامل 11131145 2 24 سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
پروتئین ها در سلامت و بیماری 11136045 2 1 شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سمینار 1 11136046 1 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 2 11136047 1 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
موضوعات ویژه 111340102 2 2 شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
رساله دکتری بیوشیمی 11136039 22 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
بیوشیمی 11131108 3 24 شنبه (14:00 - 16:00) | شنبه (14:00 - 16:00) | هفته زوج شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بیوشیمی پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک 11134005 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (14:00 - 16:00) | دوشنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
پایان نامه 11134085 6 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پیشنهاده رساله دکتری زیست 11136036 0 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
تکامل 11131011 2 4 سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/09 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش های نوترکیبی DNA 11136041 2 1 شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار 111340170 2 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
رساله دکتری بیوشیمی 11136039 22 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
زیست فناوری 111340159 2 1 هفته زوج سه شنبه (15:00 - 16:30) | هفته زوج سه شنبه (15:00 - 16:30) | هفته فرد شنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/17 (10:30 - 12:30) 13992
بیوشیمی ساختار 111311104 3 34 شنبه (13:15 - 14:45) | شنبه (13:15 - 14:45) | هفته فرد سه شنبه (16:45 - 18:15) 1400/03/25 (08:00 - 10:00) 13992
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3