بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

مجید آروند

مجید آروند

مجید آروند    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

لطفآ به صفحه انگلیسی رجوع نمائید.

Please see the english page.سایر توضیحات

M. Arvand is professor of analytical chemistry at the university of Guilan, Iran. He joined the faculty of Guilan University in 2003. His field of interest is development of new chemical and electrochemical sensors for cations and anions species and application of molecular sieves such as clays and zeolites in electrochemistry. In recent years he works on the development of new chemically modified electrodes for determination of important organic/inorganic species using potentiostatic and galvanostatic techniques.

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نانوشیمی تجزیه ای 11124161 3 1 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج یکشنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
رساله دکتری شیمی 11126029 20 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه ارشد شیمی 11144006 6 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
الکتروشیمی تجزیه ای در حلالهای نا ابی 11126005 3 3 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
مباحث نوین در شیمی تجزیه 11126008 3 1 شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (12:00 - 14:00) | هفته زوج یکشنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
پیشنهاد رساله دکتری شیمی 11126043 0 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار1دکتری شیمی 11126013 1 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله دکتری شیمی 11126029 20 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پایان نامه ارشد شیمی 11144006 6 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
الکتروشیمی تجزیه ای در حلالهای نا ابی 11126005 3 1 شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج یکشنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/16 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینارارشد شیمی 11124053 1 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
مباحث نوین در شیمی تجزیه 11126008 3 2 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/17 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
پیشنهاد رساله دکتری شیمی 11126043 0 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سمینار1دکتری شیمی 11126013 1 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
رساله دکتری شیمی 11126029 20 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
پایان نامه ارشد شیمی 11144006 6 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
الکتروشیمی تجزیه ای در حلالهای نا ابی 11126005 3 1 هفته فرد یکشنبه (11:30 - 13:00) | هفته فرد یکشنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (08:00 - 09:45) نامشخص ترم اول 1140
سمینارارشد شیمی 11124053 1 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
شیمی تجزیه 2 11121112 3 1 هفته زوج یکشنبه (11:30 - 13:00) | هفته زوج یکشنبه (11:30 - 13:00) | هفته زوج شنبه (15:00 - 16:30) نامشخص ترم اول 1140
پیشنهاد رساله دکتری شیمی 11126043 0 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3