بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

مجید آروند

مجید آروند

مجید آروند    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

لطفآ به صفحه انگلیسی رجوع نمائید.

Please see the english page.سایر توضیحات

M. Arvand is professor of analytical chemistry at the university of Guilan, Iran. He joined the faculty of Guilan University in 2003. His field of interest is development of new chemical and electrochemical sensors for cations and anions species and application of molecular sieves such as clays and zeolites in electrochemistry. In recent years he works on the development of new chemically modified electrodes for determination of important organic/inorganic species using potentiostatic and galvanostatic techniques.

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 56 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پیشنهاده رساله 19427027 0 8 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله 19427027 0 4 نامشخص نامشخص
رساله 19427001 20 2 نامشخص نامشخص
نانوشیمی تجزیه ای 11124161 3 1 هفته زوج یکشنبه (12:00 - 14:00) | هفته زوج یکشنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00)
رساله دکتری شیمی 11126029 20 7 نامشخص نامشخص
پایان نامه ارشد شیمی 11144006 6 7 نامشخص نامشخص
شیمی تجزیه 3 11121114 3 2 چهارشنبه (08:00 - 10:00) | چهارشنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00)
مباحث نوین در شیمی تجزیه 11126008 3 1 هفته فرد یکشنبه (12:00 - 14:00) | هفته فرد یکشنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/30 (10:30 - 12:30)
پیشنهاد رساله دکتری شیمی 11126043 0 7 نامشخص نامشخص
سمینار1دکتری شیمی 11126013 1 7 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله 19427027 0 4 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله 19427027 0 8 نامشخص نامشخص
رساله 19427001 20 2 نامشخص نامشخص
سمینارارشد شیمی 11124053 0 2 نامشخص نامشخص
رساله دکتری شیمی 11126029 20 2 نامشخص نامشخص
پایان نامه ارشد شیمی 11144006 6 2 نامشخص نامشخص
الکتروشیمی تجزیه ای در حلالهای نا ابی 11126005 3 1 هفته فرد یکشنبه (11:30 - 13:00) | هفته فرد یکشنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (08:00 - 09:45) 1400/10/20 (08:00 - 10:00)
شیمی تجزیه 2 11121112 3 1 هفته زوج یکشنبه (11:30 - 13:00) | هفته زوج یکشنبه (11:30 - 13:00) | هفته زوج شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/11 (08:00 - 10:00)
پیشنهاد رساله دکتری شیمی 11126043 0 2 نامشخص نامشخص
سمینار1دکتری شیمی 11126013 1 2 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 56 نتیجه
از 3