بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

علی اقدامی تطفی

change-logo

علی اقدامی تطفی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

متولد 14/4/1344

محل تولد: تطف از توابع شهرستان صومعه سرا

نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه اخلاق 18101006 2 64 شنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/10 (14:00 - 16:00) 13992
فلسفه اخلاق 18101006 2 76 چهارشنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/10 (14:00 - 16:00) 13992
فلسفه اخلاق 18101006 2 2 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/10 (14:00 - ) 13992
فلسفه اخلاق 18101006 2 69 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/10 (14:00 - 16:00) 13992
فلسفه اخلاق 18101006 2 72 چهارشنبه (09:45 - 11:00) 1400/03/10 (14:00 - 16:00) 13992
فلسفه اخلاق 18101006 2 74 چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/10 (14:00 - 16:00) 13992
فلسفه اخلاق 18101006 2 62 شنبه (09:45 - 11:00) 1400/03/10 (14:00 - 16:00) 13992
تفسیر موضوعی قرآن 18101014 2 65 شنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) 13991
تفسیر موضوعی قرآن 18101014 2 62 شنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) 13991
تفسیر موضوعی قرآن 18101014 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1399/10/27 (14:00 - ) 13991
تفسیر موضوعی قرآن 18101014 2 3 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1399/10/27 (14:00 - ) 13991
تفسیر موضوعی قرآن 18101014 2 47 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (14:00 - ) 13991
تفسیر موضوعی قرآن 18101014 2 50 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (14:00 - ) 13991
فلسفه اخلاق 18101006 2 123 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) 13991
فلسفه اخلاق 18101006 2 121 چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) 13991
فلسفه اخلاق 18101006 2 35 چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) 13991
فلسفه اخلاق 18101006 2 37 چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) 13991
نمایش 17 نتیجه
از 1