بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

حبیب قربانی نژاد فومنی

حبیب قربانی نژاد فومنی

حبیب قربانی نژاد فومنی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز ریزموج و آنتن 12101200 1 1 چهارشنبه (11:30 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1398
ریزموج و آنتن 12101191 3 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) | چهارشنبه (09:45 - 11:15) | شنبه (13:15 - 14:45) 1399/03/17 (09:00 - ) ترم دوم 1398
الکترومغناطیس 12101120 3 1 شنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (11:30 - 13:00) | چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1399/03/17 (09:00 - ) ترم دوم 1398
امتحان جامع دکتری 12106000 0 1 نامشخص 1399/03/24 (09:00 - ) ترم دوم 1398
پایان نامه 12104027 0 16 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه دکتری 12106003 18 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پیشنهاد رساله دکتری 12106001 0 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
روشهای عددی در الکترومغناطیس 12104317 3 1 شنبه (16:45 - 18:15) | شنبه (16:45 - 18:15) | یکشنبه (09:45 - 11:15) 1399/03/13 (09:00 - ) ترم دوم 1398
سمینار 12104025 2 16 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کار آموزی 12151113 2 16 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
میدان هاوامواج 12101035 3 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | شنبه (08:00 - 09:45) 1399/03/17 (09:00 - ) ترم دوم 1398
ریزموج و آنتن 12101191 3 1 سه شنبه (16:45 - 18:15) | سه شنبه (16:45 - 18:15) | سه شنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/22 (09:00 - ) ترم اول 1398
الکترومغناطیس 12101120 3 1 شنبه (08:00 - 09:30) | شنبه (08:00 - 09:30) | چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/14 (09:00 - ) ترم اول 1398
الکترومغناطیس 12101120 3 2 چهارشنبه (09:45 - 11:15) | چهارشنبه (09:45 - 11:15) | شنبه (09:45 - 11:15) 1398/10/14 (09:00 - ) ترم اول 1398
امتحان جامع دکتری 12106000 0 1 نامشخص 1398/10/21 (09:00 - ) ترم اول 1398
آنتن 2 12105009 3 1 یکشنبه (16:45 - 18:15) | یکشنبه (16:45 - 18:15) | یکشنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/18 (09:00 - ) ترم اول 1398
پایان نامه 12104027 0 16 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پایان نامه دکتری 12106003 18 1 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پروژه کارشناسی 12101134 3 16 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پیشنهاد رساله دکتری 12106001 0 1 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2