بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

آرش گل اندام

آرش گل اندام

آرش گل اندام    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با تاریخ و فرهنگ روسیه 2 16131085 2 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/23 (16:00 - 18:00)
آشنایی با تاریخ و فرهنگ روسیه 1 16131079 2 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00)
زبان شناسی پایه 161310119 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/25 (08:30 - 10:30)
نگارش 2 16131098 2 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/25 (16:00 - 18:00)
اصول و روش تحقیق 16131096 2 1 چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/21 (16:00 - 18:00)
تاریخ، جغرافیا و فرهنگ روسیه 161310121 2 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/23 (16:00 - 18:00)
ترجمه پیشرفته از فارسی به روسی 16131086 2 1 چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/23 (08:30 - 10:30)
ترجمه متون علوم انسانی 16131082 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
بررسی وترجمه متون سیاسی ونظامی1 16132046 2 3 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
بررسی وترجمه متون سیاسی ونظامی2 16132053 2 3 چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/23 (08:30 - 10:30)
بررسی وترجمه متون هنری وفرهنگی2 16132044 0 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
پروژه 16132050 2 1 چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/21 (16:00 - 18:00)
مهارت ترجمه ازفارسی به روسی1 16132041 2 1 چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
آشنایی با تاریخ و فرهنگ روسیه 2 16131085 2 1 شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/13 (16:00 - 18:00)
مهارت های نوشتاری 161310112 4 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/11/04 (08:30 - 10:30)
مهارت های نوشتاری 161310112 4 2 سه شنبه (15:00 - 16:30) 1400/11/04 (08:30 - 10:30)
تاثیرات فرهنگی – ادبی ایران بر روسیه 161310126 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/22 (08:30 - 10:30)
نمودهای فعلی 161310122 2 1 شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/11 (10:30 - 12:30)
نگارش 1 16131090 2 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/15 (16:00 - 18:00)
اصطلاحات و ترکیبات ثابت روسی 16131074 2 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/22 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2