بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

حسن اسدی گیلاکجانی

حسن اسدی گیلاکجانی

حسن اسدی گیلاکجانی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک محیط پیوسته 1 12134002 3 1 یکشنبه (09:45 - 11:00) | یکشنبه (09:45 - 11:00) | یکشنبه (08:00 - 09:30) 1399/03/26 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مقاومت مصالح 2 (جبرانی) 12131019 3 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398
پروژه پایانی 12131221 0 13 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
مقاومت مصالح 1 12131009 0 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (09:45 - 11:15) 1399/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مکانیک محیط های پیوسته1 12138002 0 1 دوشنبه (17:00 - 18:30) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مقاومت مصالح پیشرفته 12134207 3 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/17 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
مقاومت مصالح پیشرفته 12136207 3 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/17 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
مقاومت مصالح 2 (جبرانی) 12131019 3 2 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1398/10/17 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
پروژه پایانی 12131221 0 13 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
مقاومت مصالح 1 12131009 0 2 یکشنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/18 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
مکانیک محیط پیوسته 1 12134002 3 1 یکشنبه (08:00 - 11:15) 1400/03/17 (10:30 - 12:30) 13992
مقاومت مصالح 2 (جبرانی) 12131019 3 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/08 (08:30 - 10:30) 13992
پروژه پایانی 12131221 0 12 نامشخص نامشخص 13992
مقاومت مصالح 1 12131009 0 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/19 (08:30 - 10:30) 13992
مقاومت مصالح پیشرفته 12134207 3 1 یکشنبه (08:00 - 11:15) 1399/10/22 (12:00 - 14:00) 13991
مقاومت مصالح پیشرفته 12136207 3 1 یکشنبه (08:00 - 11:15) 1399/10/22 (12:00 - 14:00) 13991
مقاومت مصالح 2 (جبرانی) 12131019 3 21448 نامشخص نامشخص 13991
مقاومت مصالح 2 (جبرانی) 12131019 3 2 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) 13991
پروژه پایانی 12131221 0 12 پنج شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص 13991
مقاومت مصالح 1 12131009 0 2 دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/10/15 (10:00 - 12:00) 13991
نمایش 20 نتیجه
از 1