بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

جعفر اصغری

جعفر اصغری

جعفر اصغری    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

زمینه های مورد علاقه:

- فیزیولوژی علفهای هرز و تاثیر علفکش ها بر فرایندهای رشدی و فیزیولوژیکی علف های هرز
- فیزیولوژی گیاهی و گیاهان زراعی
- مطالعه دوره بحرانی کنترل علف های هرز گیاهان زراعی منطقه
- کنترل علف های هرز در گیاهان زراعی، باغ های میوه، سبزی و صیفی و ...
- تعیین خصوصیات دگرآسیبی گیاهان زراعی و علف های هرز
- مطالعه نقش اکوفیزیولوژی در گسترش یا محو علف های هرز

 فعالیت های اجرایی

- معاونت پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی - دی ماه 76 تا بهمن ماه 79.
- مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات - آبان 82 تا بهمن 86.
- مدیر قطب علمی برنج کشور از سال 1386 تا سال 1392
- عضو هیات تحریریه مجله علمی علوم علفهای هرز ایران
- عضو کارگروه کشاورزی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور - از سال 1390تاکنون
- عضو هیات تحریریه مجله تحقیقات غلات

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 13154009 6 4 نامشخص نامشخص 13992
پایان نامه 13154132 20 4 نامشخص نامشخص 13992
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 4 نامشخص نامشخص 13992
رساله 13154133 20 4 نامشخص نامشخص 13992
رساله 13154066 0 4 نامشخص نامشخص 13992
رساله 13154069 21 4 نامشخص نامشخص 13992
شناسایی و مدیریت علفهای هرز 13101086 3 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (09:45 - 11:15) | شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص 13992
علفهای هرز و کنترل آنها-عملی 13161052 0 2 سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص 13992
علفهای هرز و کنترل آنها-عملی 13161052 0 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص 13992
علفهای هرز و کنترل آنها- نظری 13161051 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) نامشخص 13992
فناوری کاربرد علف کشها 13154126 3 1 شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص 13992
مبانی و مدیریت علفهای هرز-ع 13151099 1 2 (12:00 - 14:00) نامشخص 13992
مبانی و مدیریت علفهای هرز-ن 13151098 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص 13992
اکوفیزیولوژِی علفهای هرز 13154141 2 1 شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/15 (12:00 - 14:00) 13991
پایان نامه 13154009 6 4 نامشخص نامشخص 13991
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 4 نامشخص نامشخص 13991
رساله 13154133 20 4 نامشخص نامشخص 13991
رساله 13154069 21 4 نامشخص نامشخص 13991
رساله 13154066 0 4 نامشخص نامشخص 13991
نحوه عمل علفکشها 13154103 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/05 (12:00 - 14:00) 13991
نمایش 20 نتیجه
از 1