بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

ساناز لامعی

ساناز لامعی

ساناز لامعی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 125 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
مبانی علوم ریاضی 10101108 3 112 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | هفته فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
هندسه منیفلد 1 11104003 4 2 سه شنبه (18:00 - 20:00) | سه شنبه (18:00 - 20:00) | یکشنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
آزمون جامع 11106867 0 125 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پیشنهاده رساله دکتری 11106868 0 125 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
ریاضی 2 12151008 0 4 یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (16:45 - 18:15) 1399/04/15 (09:00 - ) ترم دوم 1398
ریاضیات عمومی 1 10101101 3 112 شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
سمینار1(آموزش محور ریاضی) 11104103 2 125 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار2(آموزش محور ریاضی) 11104104 2 125 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله دکتری 11106028 20 125 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 11104544 2 125 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 11104545 6 125 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 125 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
آزمون جامع 11106867 0 125 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پیشنهاده رساله دکتری 11106868 0 125 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
ریاضی 1 12151007 0 3 شنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (11:30 - 13:00) | چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/08 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
ریاضی 1 12151007 0 2 چهارشنبه (09:45 - 11:15) | چهارشنبه (09:45 - 11:15) | شنبه (09:45 - 11:15) 1398/10/08 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
ریاضی 1 12151007 0 1 شنبه (08:00 - 09:30) | شنبه (08:00 - 09:30) | چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/08 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
ریاضیات عمومی 1 10101101 3 115 هفته فرد چهارشنبه (14:00 - 16:00) | هفته فرد چهارشنبه (14:00 - 16:00) | شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
ریاضیات عمومی 3 10101103 0 111 شنبه (18:00 - 20:00) | شنبه (18:00 - 20:00) | هفته فرد دوشنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3