بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

مصطفی ابراهیم پور ازبری

مصطفی ابراهیم پور ازبری

مصطفی ابراهیم پور ازبری    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

متولد 1360 - شهرستان فومن

متاهل و ساکن رشت


کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 16191037 2 3 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت 161914009 2 1 دوشنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مدیریت تولید پیشرفته 16194009 2 1 دوشنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مدیریت کیفیت و بهره وری 16191213 3 1 یکشنبه (13:30 - 16:00) 1399/04/24 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها 16194012 0 2 یکشنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/11 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
پروژه 16191037 2 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
طراحی سیستم های پیشرفته تولید و عملیات 161914003 2 2 یکشنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت 161914009 2 1 دوشنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
پروژه 16191037 2 3 نامشخص نامشخص 13992
کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت 161914009 2 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/22 (08:30 - 10:30) 13992
مدیریت تولید پیشرفته 16194009 2 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/17 (08:30 - 10:30) 13992
مدیریت کیفیت و بهره وری 16191213 3 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/25 (10:30 - 12:30) 13992
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها 16194012 0 2 دوشنبه (09:00 - 11:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) 13991
پروژه 16191037 2 3 نامشخص نامشخص 13991
طراحی سیستم های پیشرفته تولید و عملیات 161914003 2 2 دوشنبه (12:30 - 14:30) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) 13991
پروژه 16191037 2 3 نامشخص نامشخص 13982
کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت 161914009 2 1 دوشنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/23 (10:30 - 12:30) 13982
مدیریت تولید پیشرفته 16194009 2 1 دوشنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:30) 13982
مدیریت کیفیت و بهره وری 16191213 3 1 یکشنبه (13:30 - 16:00) 1399/04/24 (08:30 - 10:30) 13982
نمایش 19 نتیجه
از 1