بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

سید سعید محتوی پور

سید سعید محتوی پور

سید سعید محتوی پور    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

معرفی شده به عنوان دانشجوی ممتاز از طرف دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کسب رتبه اول آزمون ورودی دکتری مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز ماشین های الکتریکی1 12101126 1 2 چهارشنبه (15:00 - 16:30) نامشخص ترم دوم 1398
آز ماشین های الکتریکی1 12101126 1 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص ترم دوم 1398
برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی 12104306 3 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (16:45 - 18:15) 1399/03/17 (09:00 - ) ترم دوم 1398
پایان نامه 12104027 0 20 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه کارشناسی 12101134 3 20 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 12101132 3 1 چهارشنبه (13:15 - 14:45) | چهارشنبه (13:15 - 14:45) | چهارشنبه (16:45 - 18:15) 1399/03/13 (09:00 - ) ترم دوم 1398
سمینار 12104025 2 20 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کار آموزی 12151113 2 20 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
آز ماشین های الکتریکی1 12101126 1 3 چهارشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص ترم اول 1398
آز ماشین های الکتریکی1 12101126 1 2 چهارشنبه (13:15 - 14:45) نامشخص ترم اول 1398
آز ماشین های الکتریکی1 12101126 1 1 چهارشنبه (11:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1398
بهینه سازی سیستمهای قدرت الکتریکی 12106069 3 1 یکشنبه (16:45 - 18:15) | یکشنبه (16:45 - 18:15) | یکشنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/16 (09:00 - ) ترم اول 1398
پایان نامه 12104027 0 20 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پروژه کارشناسی 12101134 3 20 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 12101132 3 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) | چهارشنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/23 (09:00 - ) ترم اول 1398
سمینار 12104025 2 20 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
کار آموزی 12151113 2 20 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
مباحث ویژه در مهندسی قدرت-سیستم-1 12104236 0 1 نامشخص 1398/10/21 (09:00 - ) ترم اول 1398
نمایش 18 نتیجه
از 1