بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

حامد مجللی

حامد مجللی

حامد مجللی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز کنترل دیجیتال 12101196 1 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 12104027 0 18 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه کارشناسی 12101134 3 18 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 12104025 2 18 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کار آموزی 12151113 2 18 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کنترل بهینه 12102402 3 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) | سه شنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (11:30 - 13:00) 1399/03/13 (09:00 - ) ترم دوم 1398
کنترل صنعتی 12101001 0 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (11:30 - 13:00) 1399/03/17 (09:00 - ) ترم دوم 1398
کنترل فازی 12104131 0 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (13:15 - 14:45) | یکشنبه (11:30 - 13:00) 1399/03/24 (09:00 - ) ترم دوم 1398
پایان نامه 12104027 0 18 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پروژه کارشناسی 12101134 3 18 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سمینار 12104025 2 18 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
شناسائی سیستمها 12104057 3 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) | چهارشنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (09:45 - 11:15) 1398/10/18 (09:00 - ) ترم اول 1398
کار آموزی 12151113 2 18 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
کاربرد کامپیوتر در مهندسی برق 1 12102002 0 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص ترم اول 1398
کاربرد کامپیوتر در مهندسی برق 1 12102002 0 2 سه شنبه (13:15 - 14:45) نامشخص ترم اول 1398
کاربرد کامپیوتر در مهندسی برق 1 12102002 0 3 چهارشنبه (13:15 - 14:45) نامشخص ترم اول 1398
کنترل دیجیتال 12101193 3 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/21 (09:00 - ) ترم اول 1398
کنترل غیرخطی 12106064 3 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) | یکشنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/08 (09:00 - ) ترم اول 1398
کنترل مدرن 12104033 3 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) | دوشنبه (15:00 - 16:30) | چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/15 (09:00 - ) ترم اول 1398
مباحث ویژه در الکترونیک1-(میکرو الکترونیک) 12104150 0 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (13:15 - 14:45) | سه شنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/23 (09:00 - ) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2