بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

علی مرتضی پور

علی مرتضی پور

علی مرتضی پور    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

 

کارشناسی: دانشگاه زنجان، فیزیک گرایش حالت جامد (بهمن سال ۱۳۸۱ تا بهمن سال ۱۳۸۵)

کارشناسی ارشد: دانشگاه زنجان، فیزیک اتمی و مولکولی-اپتیک کوانتومی (مهر سال ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۸)

دکتری: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، فیزیک اپتیک-اپتیک کوانتومی ( مهر سال ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۲)

Quantum Optics

Open Quantum Systems

Quantum Information Theory

 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 79 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رساله دکتری 1951120004 22 1 نامشخص نامشخص
رساله دکتری فیزیک 11116056 22 7 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله 19514060 0 2 نامشخص نامشخص
پایان نامه 19511000 6 3 نامشخص نامشخص
پایان نامه 19511000 6 5 نامشخص نامشخص
رساله دکتری 11118080 24 17 نامشخص نامشخص
اپتیک 11111223 3 1 هفته فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
اپتیک کوانتومی 1 111414 3 1 شنبه (14:00 - 16:00) | شنبه (14:00 - 16:00) | هفته زوج یکشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00)
پایان نامه 11144003 0 8 نامشخص نامشخص
پروژه 11111039 3 8 نامشخص نامشخص
سمینار 11144005 2 11 نامشخص نامشخص
پیشنهادیه رساله دکتری 11116052 0 11 نامشخص نامشخص
اپتیک کوانتمی 2 11114070 3 1 هفته زوج دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00)
موضوعات ویژه2 111404 3 17 هفته زوج یکشنبه (16:00 - 18:00) | هفته زوج یکشنبه (16:00 - 18:00) | سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00)
رساله دکتری 1951120004 22 1 نامشخص نامشخص
رساله دکتری فیزیک 11116056 22 17 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله 19514060 0 2 نامشخص نامشخص
پایان نامه 19511000 6 3 نامشخص نامشخص
پایان نامه 19511000 6 5 نامشخص نامشخص
اپتیک 11111223 3 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) | یکشنبه (13:15 - 14:45) | هفته فرد سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 79 نتیجه
از 4