بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

سید موسی کافی

change-logo

سید موسی کافی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 195000 0 6 نامشخص نامشخص
آسیب شناسی روانی 2 16171112 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
آسیب شناسی روانی 2 16171112 2 2 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنک ایران 16175005 2 1 شنبه (08:00 - 09:45) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
اصول روانشناسی بالینی 16171117 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/16 (10:30 - 12:30)
روانشناسی آزمایشگاهی (طرحها و پژوهشهای آزمایشگاهی) 16175004 2 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1401/04/01 (10:30 - 12:30)
روانشناسی بالینی کودک 16176008 2 1 دوشنبه (08:00 - 09:45) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی 16174009 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/31 (08:30 - 10:30)
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی 16174009 2 2 چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/31 (08:30 - 10:30)
پایان نامه 195000 0 6 نامشخص نامشخص
آسیب شناسی روانی 1 16171111 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/11 (08:30 - 10:30)
آسیب شناسی روانی 1 16171111 2 2 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/11 (08:30 - 10:30)
پژوهشهای (عملی-انفرادی)در روانشناسی 16171131 3 7 نامشخص نامشخص
روانشناسی بالینی 16175008 2 1 چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
روانشناسی جنایی 16184009 2 1 سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/12 (10:30 - 12:30)
روانشناسی سالمندی 16171133 2 1 شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
روانشناسی عمومی پیشرفته 16174001 3 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/05 (08:30 - 10:30)
نمایش 17 نتیجه
از 1