بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

مجید یاسوری

مجید یاسوری

مجید یاسوری    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توسعه پایدار اجتماعات محلی در مناطق روستایی 16266007 2 1 سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
اصول وروش ها ی آمایش سر زمین 16261018 2 2 یکشنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/07 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
برنامه ریزی صنایع روستایی 162642009 2 1 یکشنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
پروژه 16261063 0 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
جغرافیای روستایی ایران 16261095 2 1 چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
برنامه ریزی صنایع روستایی 162642009 2 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/08 (16:00 - 18:00) 13992
جغرافیای روستایی ایران 16261095 2 1 یکشنبه (18:30 - 20:00) 1400/03/18 (16:00 - 18:00) 13992
فلسفه و روش شناسی پژوهش در برنامه ریزی توسعه روستایی 16266002 2 1 چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/08 (10:30 - 12:30) 13992
روشهای برنامه ریزی منطقه ایی و آمایش سرزمین 162610102 2 1 چهارشنبه (18:30 - 20:00) 1400/03/11 (10:30 - 12:30) 13992
ایلات و عشایر ایران 16204026 2 1 چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1399/11/08 (08:30 - 10:30) 13991
پروژه 16261063 0 1 نامشخص نامشخص 13991
روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی روستایی 162642003 2 1 دوشنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) 13991
روشها و مدلهای آینده پژوهی در جغرافیا و برنامه ریزی شهری 162641002 2 1 دوشنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) 13991
کارگاه برنامه ریزی توسعه اقتصاد روستایی 162642012 2 1 چهارشنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/17 (10:30 - 12:30) 13991
پروژه 162610123 2 2 نامشخص نامشخص 13991
روش تحقیق در جغرافیا 16261078 2 1 چهارشنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/10 (14:00 - 16:00) 13991
روش تحقیق در برنامه ریزی شهری 162610100 2 1 چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/08 (16:00 - 18:00) 13991
پیوندهای روستایی- شهری و پایداری مناطق روستایی 16266005 2 1 شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/08 (10:30 - 12:30) 13991
توسعه پایدار اجتماعات محلی در مناطق روستایی 16266007 2 1 سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30) 13982
اصول وروش ها ی آمایش سر زمین 16261018 2 2 یکشنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/07 (08:30 - 10:30) 13982
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2