بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

مجید یاسوری

مجید یاسوری

مجید یاسوری    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی صنایع روستایی 162641025 2 1 شنبه (16:45 - 18:15) 1401/03/16 (10:30 - 12:30)
بنیان های فلسفی روش شناسی پژوهش 162660011 2 1 چهارشنبه (13:15 - 14:45) 1401/03/23 (10:30 - 12:30)
روشهای پژوهش پیشرفته در مطالعات گردشگری 1626114006 2 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) 1401/03/28 (10:30 - 12:30)
جغرافیای روستایی ایران 16261095 2 1 چهارشنبه (18:30 - 20:00) 1401/04/04 (08:30 - 10:30)
روشهای برنامه ریزی منطقه ایی و آمایش سرزمین 162610102 2 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/18 (16:00 - 18:00)
مدیریت زنجیره ارزش اقتصادی تولیدات روستایی 162641019 2 1 نامشخص 1400/11/06 (10:30 - 12:30)
ایلات و عشایر ایران 16204026 2 1 سه شنبه (18:30 - 20:00) 1400/11/05 (16:00 - 18:00)
تبیین اندیشه ها ، نظریه ها و رویکردهای توسعه روستایی 16266001 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/20 (14:00 - 16:00)
پروژه 16261063 0 2 نامشخص نامشخص
روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی روستایی 162642003 2 1 دوشنبه (18:15 - 19:45) 1400/11/03 (08:30 - 10:30)
روشها و مدلهای آینده پژوهی در جغرافیا و برنامه ریزی شهری 162641002 2 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/11/06 (16:00 - 18:00)
کارگاه برنامه ریزی توسعه اقتصاد روستایی 162642012 2 1 شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
برنامه ریزی صنایع روستایی 162642009 2 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/17 (10:30 - 12:30)
جغرافیای روستایی ایران 16261095 2 1 یکشنبه (18:30 - 20:00) 1400/03/30 (16:00 - 18:00)
فلسفه و روش شناسی پژوهش در برنامه ریزی توسعه روستایی 16266002 2 1 چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/17 (10:30 - 12:30)
روشهای برنامه ریزی منطقه ایی و آمایش سرزمین 162610102 2 1 چهارشنبه (18:30 - 20:00) 1400/03/19 (16:00 - 18:00)
ایلات و عشایر ایران 16204026 2 1 چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1399/11/08 (08:30 - 10:30)
پروژه 16261063 0 1 نامشخص نامشخص
روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی روستایی 162642003 2 1 دوشنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30)
روشها و مدلهای آینده پژوهی در جغرافیا و برنامه ریزی شهری 162641002 2 1 دوشنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2