بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

رضا ابراهیمی

change-logo

رضا ابراهیمی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارورزی2 13141174 3 10 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13144063 6 11 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 11 نامشخص نامشخص
تغذیه گیاه-ع 13141169 1 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
تغذیه گیاه-ن 13141168 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/29 (10:30 - 12:30)
سمینار 13144071 1 3 نامشخص نامشخص
فناوری تولید و مصرف کودهای شیمیای و آلی 13144082 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:30)
مبانی تغذیه گیاهان باغبانی 13102010 3 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (10:30 - 12:30)
مدیریت تغذیه گیاه 13144074 3 4 شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:30)
پایان نامه 13144063 6 11 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 11 نامشخص نامشخص
حاصلخیزی خاک پیشرفته 13144003 3 1 چهارشنبه (12:00 - 14:00) | چهارشنبه (12:00 - 14:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/10 (08:00 - 10:30)
خاکشناسی عمومی - نظری 13161018 2 1 شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00)
سمینار 13144071 1 2 نامشخص نامشخص
مبانی تغذیه گیاهی 13151094 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/15 (16:00 - 18:00)
خاکشناسی 13101085 3 2 سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00)
نمایش 16 نتیجه
از 1