بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

احد صحراگرد

احد صحراگرد

احد صحراگرد    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پرورش زنبور عسل 13111124 3 1 شنبه (14:00 - 16:00) | شنبه (14:00 - 16:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
پیشنهاده رساله 19562007 0 1 نامشخص نامشخص
رساله 19562000 20 1 نامشخص نامشخص
رساله 13126100 18 6 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13124026 6 6 نامشخص نامشخص
پرورش زنبور عسل - عملی 13111073 1 10 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 6 نامشخص نامشخص
رساله 13126023 20 1 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله 19562007 0 1 نامشخص نامشخص
رساله 19562000 20 1 نامشخص نامشخص
رساله 13126100 18 6 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13124026 6 6 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 6 نامشخص نامشخص
پویایی جمعیت حشرات 13126027 3 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
رساله 13126023 20 1 نامشخص نامشخص
رساله 13126100 18 6 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13124026 6 6 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 6 نامشخص نامشخص
رساله 13126023 20 6 نامشخص نامشخص
رساله 13127020 0 6 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3