بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

احد صحراگرد

احد صحراگرد

احد صحراگرد    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 13124026 6 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پرورش زنبور عسل - عملی 13111073 1 1 یکشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
پرورش زنبور عسل - نظری 13111020 1 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله 13126023 20 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله 13127020 0 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
مدیریت تلفیقی آفات 13124047 3 1 شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
اکولوژی حشرات 13124003 3 1 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/08 (08:00 - 10:30) ترم اول 1398
پایان نامه 13124026 6 6 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 6 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پویایی جمعیت حشرات 13126027 3 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
رساله 13127020 0 6 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
رساله 13126023 20 6 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پایان نامه 13124026 6 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
پرورش زنبور عسل - عملی 13111073 1 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1397
پرورش زنبور عسل - نظری 13111020 1 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
رساله 13126023 20 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
رساله 13127020 0 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
مدیریت تلفیقی آفات 13124047 3 1 شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2