بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

نادر شعبانی پور

change-logo

نادر شعبانی پور    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 81 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تنوع زیستی و حفاظت از آبزیان دریایی 111340110 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) | دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/17 (10:30 - 12:30)
اکوفیزیولوژی جانوران دریایی 111340113 2 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/24 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 11134085 6 1 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری زیست 11136036 0 1 نامشخص نامشخص
رساله دکتری زیست شناسی دریا 11136034 22 1 نامشخص نامشخص
زیست شناسی تکمیلی جانوران دریا 11136021 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/17 (08:00 - 10:00)
فیزیولوژی جانوری 1 11131125 3 24 دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | هفته فرد شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
مبانی فیزیولوژی جانوری 111311106 3 40 هفته زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هفته زوج شنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/22 (08:00 - 10:00)
سمینار1 11144001 1 1 نامشخص نامشخص
سمینار 2 ارشدزیست 11144002 1 3 نامشخص نامشخص
پایان نامه 11134085 6 1 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری زیست 11136036 0 1 نامشخص نامشخص
رساله دکتری زیست شناسی دریا 11136034 22 1 نامشخص نامشخص
رفتارشناسی عمومی 11131171 2 24 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
زیست شناسی پستانداران دریایی 11134032 2 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1400/11/11 (14:00 - 16:00)
فیزیولوژی جانوری1:دستگاه ها 11131196 3 4 هفته فرد شنبه (13:15 - 14:45) | هفته فرد شنبه (13:15 - 14:45) | شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/20 (14:00 - 16:00)
مبانی فیزیولوژی جانوری 111311106 3 34 هفته زوج شنبه (13:15 - 14:45) | هفته زوج شنبه (13:15 - 14:45) | یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
سمینار1 11144001 1 1 نامشخص نامشخص
سمینار 2 ارشدزیست 11144002 1 1 نامشخص نامشخص
موضوعات ویژه 111340102 2 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 81 نتیجه
از 5