بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

نادر شعبانی پور

change-logo

نادر شعبانی پور    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 71 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکوفیزیولوژی جانوران دریایی 111340113 2 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
پایان نامه 11134085 6 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پیشنهاده رساله دکتری زیست 11136036 0 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله دکتری زیست شناسی دریا 11136034 22 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
زیست شناسی تکمیلی جانوران دریا 11136021 2 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی جانوری 1 11131125 3 24 هفته فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هفته فرد شنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مبانی فیزیولوژی جانوری 111311106 3 40 دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | هفته فرد سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
موضوعات ویژه 111340102 2 1 نامشخص 1399/03/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
پایان نامه 11134085 6 21 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پیشنهاده رساله دکتری زیست 11136036 0 6 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
رساله دکتری زیست شناسی دریا 11136034 22 1 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
رفتارشناسی جانوری 11131115 2 4 نامشخص 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
رفتارشناسی عمومی 11131171 2 24 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
زیست شناسی پستانداران دریایی 11134032 2 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سمینار1 11136028 1 1 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سمینار2 دکتری زیست دریا 11136029 0 1 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
فیزیولوژی جانوری1:دستگاه ها 11131196 3 4 نامشخص 1398/10/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فیزیولوژی جانوری 2 11131127 3 24 هفته زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی فیزیولوژی جانوری 111311106 3 34 هفته فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) | هفته فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی 11134056 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 71 نتیجه
از 4