بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

شهباز ریحانی

change-logo

شهباز ریحانی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز سیستمهای دیجیتال 1 12101128 1 6 شنبه (11:30 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1398
آز میکرو پروسسورها 12101046 1 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1398
برنامه نویسی کامپیوتر 12101104 0 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (11:30 - 13:00) 1399/03/17 (09:00 - ) ترم دوم 1398
برنامه نویسی کامپیوتر 12101104 0 2 سه شنبه (15:00 - 16:30) | سه شنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (13:15 - 14:45) 1399/03/17 (09:00 - ) ترم دوم 1398
پایان نامه 12104027 0 14 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سیستم های دیجیتال1 12101127 0 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (15:00 - 16:30) | شنبه (15:00 - 16:30) 1399/03/11 (09:00 - ) ترم دوم 1398
سمینار 12104025 2 14 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
طراحی سیستمهای ریزپردازنده ای 12101145 3 1 شنبه (09:45 - 11:15) | شنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (09:45 - 11:15) 1399/03/20 (09:00 - ) ترم دوم 1398
کار آموزی 12151113 2 14 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
مباحث ویژه در الکترونیک1-(میکرو الکترونیک) 12104150 0 1 شنبه (13:15 - 14:45) | شنبه (13:15 - 14:45) | یکشنبه (09:45 - 11:15) 1399/03/17 (09:00 - ) ترم دوم 1398
آز سیستمهای دیجیتال 1 12101128 1 1 دوشنبه (08:15 - 09:45) نامشخص ترم اول 1398
آز میکرو پروسسورها 12101046 1 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1398
برنامه نویسی کامپیوتر 12101104 0 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (09:45 - 11:15) 1398/10/08 (09:00 - ) ترم اول 1398
پایان نامه 12104027 0 14 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پروژه کارشناسی 12101134 3 14 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سیستم های دیجیتال1 12101127 0 2 شنبه (15:00 - 16:30) | شنبه (15:00 - 16:30) | دوشنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/10 (09:00 - ) ترم اول 1398
سیستم های دیجیتال1 12101127 0 1 شنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (13:15 - 14:45) 1398/10/10 (09:00 - ) ترم اول 1398
سمینار 12104025 2 14 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
طراحی سیستمهای ریزپردازنده ای 12101145 3 1 شنبه (09:45 - 11:15) | شنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/17 (09:00 - ) ترم اول 1398
کار آموزی 12151113 2 14 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2