بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای کمیسیون دائمی

 

ردیف   

 نام و نام خانوادگی

سمت

۱

دکتر احمد رضی

رئیس دانشگاه و دبیر کمیسیون دائمی هیأت امنا

۲

دکتر غلامرضا ظریفیان شفیعی

  رئیس کمیسیون

۳

دکتر سعید رضایی

نماینده دفتر هیأت امنا و هیأت های ممیزه

۴

دکتر محمدرحیم رمضانیان

  عضو کمیسیون دائمی

۵

دکتر سیدضیاءالدین میرحسینی

  عضو کمیسیون دائمی

۶

دکتر احمد دستجردی

عضو کمیسیون دائمی

۷

دکتر مجتبی جانی پور

عضو کمیسیون دائمی