هیأت ممیزه

نقشه سایت

    درباره هیأت ممیزه

    به منظور بررسی و تصویب تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیأت علمی و پذیرش داوطلبان ورود به کادر آموزشی رسمی دانشگاه، براساس ضوابط و مقرّرات و ارزیابی نحوه عملکرد اعضای هیأت علمی به لحاظ امور آموزشی و پژوهشی، هیأت ممیّزه با ترکیب رئیس دانشگاه، معاون آموزشی، معاون پژوهشی و تعداد ده تن از اعضای هیأت علمی دارای مراتب استادی و دانشیاری، با پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، تشکیل می‏ شود.