بستن
FA EN AR RU FR CHI

نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی

۱- ترکیب
۱-۱- رئیس دانشگاه، ‌دبیر هیات امناء
۱-۲- سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هیات امنا
۱-۳- یک تن به انتخاب وزیر علوم،‌ تحقیقات و فنآوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
۱-۴- نماینده دفتر امور علوم تحقیقات و فنآوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۱-۵- نماینده دفتر هیاتهای امنا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دانشگاه بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد