هیأت ممیزه

نقشه سایت

  وظایف و اختیارات

  • رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صلاحیّت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی و آموزشی دانشگاه در مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی براساس ضوابط مصوّب.
  • رسیدگی و اظهارنظر درباره ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه به رتبه‏ های بالاتر، با درنظر گرفتن مقرّرات.
  • ارزشیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه.
  • تشکیل کمیته ‏های تخصّصی برای رسیدگی و اظهارنظر درباره پرونده‏ های داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه.
  • فراهم آوردن زمینه همکاری و هماهنگی با هیأت ممیّزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
  • انجام نظرخواهی از کارشناسان و استادان دانشگاه برای پرونده داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه در صورت لزوم.
  • ارسال پرونده‏ های داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه به دانشکده‏ ها و واحدهای وابسته برای تکمیل و اظهار نظر.
  • ارسال گزارش مصوّبات هیأت ممیّزه برای مقام ریاست دانشگاه.
  • رسیدگی به سایر اموری که در آیین ‏نامه استخدامی اعضای هیأت عملی به‏ عهده هیأت ممیّزه قرار داده شده است.