بستن
FA EN

وظایف و اختیارات هیأت امنا

 • تصویب آیین نامه داخلی.
 • تنظیم‏ وتصویب بودجه تفصیلی سالیانه دانشگاه.
 • تعیین نحوه نگهداری اموال و بررسی چگونگی نظارت و تمرکز حساب های اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه.
 • تعیین نحوه برداشت و مصرف کمک های دریافتی مردمی، موضوع بند د ماده ۲۷ آیین‏ نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها.
 • تصویب سازمان اداری و تشکیلاتی دانشگاه، براساس ضوابطی به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مصوّبه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و نحوه مصرف آن.
 • تعیین حسابرس و خزانه‏ دار برای دانشگاه.
 • تلاش برای جلب همیاری های بخش خصوصی و عواید محلّی، اعمّ از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی با رعایت ضوابط مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • تصویب آیین نامه ‏های مالی و معاملاتی که حَسَب مورد پس از تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری قابل اجراست.
 • پیشنهاد میزان فوق ‏العاده‏ های اعضای کادر هیأت علمی و غیر هیأت علمی که پس از تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری قابلیّت اجرایی دارد.
 • تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشتی و درمانی در چارچوب ضوابط مصوّب هیأت وزیران.
 • تعیین میزان پرداخت حق‏ التحقیق، حق‏ التدریس، حق‏ الترجمه، حق‏ التألیف و نظایر آن.
 • بررسی گزارش مشروح دانشگاه که از طرف ریاست دانشگاه ارائه می‏ گردد.
 • تصویب مقرّرات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابلیّت اجرایی می‏ یابد.
 • در مواردی که موضوعی نیاز به بررسی های کارشناسی دارد، هیاتی متشکل از اعضای هیات امناء و کارشناسان ذی ربط از وزارتخانه و دانشگاه کمیسیون دایمی هیات امناء را تشکیل می دهند.