بستن
FA EN AR RU FR CHI

وظایف و اختیارات هیأت رئیسه

  • فراهم کردن زمینه ‏های اجرایی مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین ‏نامه ‏ها وبخشنامه ‏های صادره از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
  • پیشنهاد نمودارهای تشکیلاتی و اصلاحات لازم ضروری برای اداره امور داخلی دانشگاه،به هیأت امناء از طریق ریاست دانشگاه.
  • بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات مصوّب و نظارت بر عملکرد واحدهای ذی‏ربط دانشگاه.
  • ایجاد زمینه مردمی کردن دانشگاه به منظور تأمین نیازها و کمک به خودکفایی دانشگاه و واحدهای ذی‏ربط.
  • ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه‏ های معاونت ها و واحدها.
  • بررسی آیین نامه ‏های اداری و مالی و معاملاتی دانشگاه برای طرح در هیأت امناء و تهیه پیشنهادها طرحها و برنامه ‏هایی که باید دردستور کار هیأت امناء قرار گیرد.
  • پیشنهاد بودجه تفصیلی سالیانه دانشگاه برای طرح در هیأت امنای دانشگاه.
  • پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره‏های کوتاه‏ مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی و پژوهشی تعلّق می‏ گیرد، از طرف ریاست دانشگاه به وزارت فرهنگ و آموزش عالی.