سمت نام و نام خانوادگی تلفن شماره داخلی ایمیل
رئیس دانشگاه گیلان دکتر فرید نجفی 33690591 2085 fnajafi@guilan.ac.ir
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دکتر سید رضا میرعسکری 33690605 6283  
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر محسن محمدی گلنگش 33690983 2060  
معاون پژوهش و فناوری دکتر رضا ابراهیمی آتانی 33690348 6002 rebrahimi@guilan.ac.ir
معاون دانشجویی دکتر محمدرضا باغبان زاده امشه 33690033-4 2030  
معاون فرهنگی و اجتماعی دکتر محسن اکبری 33690521 2150 m.akbari@guilan.ac.ir
رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر مسعود خلیلی ثابت 33690385 4041  
رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دکتر ارسلان دمیرچی 33690816   damirchi@guilan.ac.ir
رییس دانشکده علوم پایه دکتر عبدالله فلاح شجاعی ۳۳۳۶۷۳۴۳    
رییس دانشکده علوم ریاضی دکتر اسماعیل عزیزپور ۳۳۳۶۲۲۰1    
رییس دانشکده علوم کشاورزی دکتر آرش زیبایی ۳۳۶۹۰۲۸۲ 5050   
رییس دانشکده فنی دکتر سیدسیامک اشرف طالش ۳۳۶۹۰۲۷۰ ۳۰۷۰  
رییس دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان دکتر محمدعلی میرزازاده حسن کیاده 42688447      
رییس دانشکده معماری و هنر دکتر حسینعلی عابددوست 33690554 3165  
رییس دانشکده مکانیک دکتر سید روح الله کاظمی 33691085 6049   
رییس دانشکده منابع طبیعی دکتر رامین نقدی لیه 44320895    
رییس پردیس دانشگاهی دکتر مرجان عباسی ۳۳۳۲۱۹۹۹    
رییس پژوهشکده گیلان شناسی دکتر محمود رنجبر ۳۳۴۳۰۰۰۱     
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دکتر عبدالکاظم مجتبی زاده 33690571