بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

احد صحراگرد

احد صحراگرد

احد صحراگرد    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت تلفیقی آفات 13124047 3 1 شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/25 (12:00 - 14:00)
رساله 13126100 18 6 نامشخص نامشخص
اکولوژی حشرات 13124003 3 1 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/27 (12:00 - 14:00)
پایان نامه 13124026 6 6 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 6 نامشخص نامشخص
پویایی جمعیت حشرات 13126027 3 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/05 (12:00 - 14:00)
رساله 13127020 0 6 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13124026 6 6 نامشخص نامشخص
پرورش زنبور عسل - عملی 13111073 1 1 یکشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
پرورش زنبور عسل - نظری 13111020 1 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (16:00 - 18:00)
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 6 نامشخص نامشخص
رساله 13126023 20 6 نامشخص نامشخص
رساله 13127020 0 6 نامشخص نامشخص
مدیریت تلفیقی آفات 13124047 3 1 شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (10:30 - 12:30)
اکولوژی حشرات 13124003 3 1 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/08 (08:00 - 10:30)
پایان نامه 13124026 6 6 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 6 نامشخص نامشخص
پویایی جمعیت حشرات 13126027 3 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30)
رساله 13126023 20 6 نامشخص نامشخص
رساله 13127020 0 6 نامشخص نامشخص
نمایش 21 - 40 از 47 نتیجه
از 3