بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

مسعود اصفهانی

مسعود اصفهانی

مسعود اصفهانی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رساله 13154066 0 4 نامشخص نامشخص
رساله 13154066 0 5 نامشخص نامشخص
فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی 13154124 2 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) 1398/04/11 (08:00 - 10:30)
فیزیولوژی گیاهان زراعی- عملی 13151017 1 1 شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
فیزیولوژی گیاهان زراعی- عملی 13151017 1 2 شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
فیزیولوژی گیاهان زراعی- نظری 13151021 0 1 شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/02 (16:00 - 18:00)
نمایش 61 - 66 از 66 نتیجه
از 4