پرسشنامه حاضر با هدف بررسی رضایت اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه گیلان از عملکرد اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی تهیه و تنظیم شده است. از آن جا که نتایج حاصله از پاسخ های شما مورد بررسی و ارزیابی و در اختیار مسئولین ذیربط قرار خواهد گرفت، یقینا دقت در پاسخگویی، نتایج تحقیق را قابل اعتمادتر خواهد نمود. خواهشمند است پاسخ های خود را در نهایت دقت و صراحت مرقوم فرمائید.