بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

حبیب الله سمیع زاده لاهیجی

حبیب الله سمیع زاده لاهیجی

حبیب الله سمیع زاده لاهیجی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 83 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 19461000 0 13 نامشخص نامشخص
پایان نامه 19461000 0 2 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله 19461024 0 4 نامشخص نامشخص
رساله 13186030 20 3 نامشخص نامشخص
اصلاح گیاهان برای تحمل به تنشهای محیطی 13186018 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/29 (10:30 - 12:30)
به نژادی گیاهان برای مقاومت به تنشهای غیرزیستی 13154097 2 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/23 (10:30 - 12:30)
به نژادی گیاهان زراعی(گرایش به نژادی و بیوتکنولوژی) 13151107 3 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:30)
به نژادی گیاهی مولکولی 13154089 3 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) | سه شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13184022 0 3 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13154009 6 10 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 10 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 3 نامشخص نامشخص
رساله 13154133 20 10 نامشخص نامشخص
رساله 13154066 0 4 نامشخص نامشخص
رساله 13154132 20 10 نامشخص نامشخص
رساله 13154069 21 10 نامشخص نامشخص
ژنومیک 13184034 2 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
کاربرد نرم افزارها در تجزیه داده های ژنتیکی و مولکولی 13186021 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) | سه شنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/24 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 19461000 0 2 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله 19461024 0 4 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 83 نتیجه
از 5