بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

منصور هاشمی براگوری

منصور هاشمی براگوری

منصور هاشمی براگوری    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 62 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 117 نامشخص نامشخص
گروههای متناهی 11107031 3 1 هفته زوج دوشنبه (14:00 - 16:00) | هفته زوج دوشنبه (14:00 - 16:00) | شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/28 (10:30 - 12:30)
گروههای متناهی 11104020 4 1 شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) | دوشنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/28 (10:30 - 12:30)
مبانی جبر 10101303 3 112 هفته فرد دوشنبه (16:00 - 18:00) | هفته فرد دوشنبه (16:00 - 18:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/24 (10:30 - 12:30)
مبانی ترکیبیات 10101302 3 111 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | هفته فرد دوشنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00)
مبانی ترکیبیات 10101302 3 112 شنبه (14:00 - 16:00) | شنبه (14:00 - 16:00) | هفته زوج دوشنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00)
مبانی ترکیبیات 10101556 3 115 هفته زوج دوشنبه (12:00 - 14:00) | هفته زوج دوشنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00)
آزمون جامع 11106867 0 117 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 11106868 0 117 نامشخص نامشخص
سمینار1(آموزش محور ریاضی) 11104103 2 116 نامشخص نامشخص
سمینار2(آموزش محور ریاضی) 11104104 2 117 نامشخص نامشخص
رساله دکتری 11106028 20 117 نامشخص نامشخص
سمینار 11104544 2 117 نامشخص نامشخص
پایان نامه 11104545 6 117 نامشخص نامشخص
جبر 10101328 3 111 هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 117 نامشخص نامشخص
مبانی علوم ریاضی 10101108 3 111 هفته فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:00 - 10:00)
مبانی علوم ریاضی 10101108 3 112 شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:00 - 10:00)
گروههای نامتناهی 11104021 4 1 سه شنبه (16:00 - 18:00) | سه شنبه (16:00 - 18:00) | یکشنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30)
آزمون جامع 11106867 0 117 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 62 نتیجه
از 4