بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

سیدابوالقاسم میرروشندل

سیدابوالقاسم میرروشندل

سیدابوالقاسم میرروشندل    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

لطفا به وب سایت گروه پردازش زبانهای طبیعی مراجعه نمایید 

http://nlp.guilan.ac.ir/mirroshandel/index.html

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
داده کاوی 12268071 3 1 سه شنبه (16:30 - 18:00) 1399/03/13 (14:00 - 16:30) ترم دوم 1398
داده کاوی 12263918 3 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (08:00 - 09:30) 1399/03/12 (09:00 - ) ترم دوم 1398
کارآموزی 12262153 1 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
برنامه سازی پیشرفته 12262073 0 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (09:45 - 11:15) 1399/03/13 (09:00 - ) ترم دوم 1398
برنامه سازی پیشرفته 12262073 0 2 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/03/13 (09:00 - ) ترم دوم 1398
سمینار 12263914 0 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه 12262154 3 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه تحقیق(پایان نامه) 12263915 6 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
مهندسی نرم افزار پیشرفته 12263907 3 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/10 (09:00 - ) ترم اول 1398
داده کاوی 12147034 3 1 چهارشنبه (16:00 - 17:30) | چهارشنبه (16:00 - 17:30) | چهارشنبه (17:30 - 19:00) 1398/10/07 (09:00 - ) ترم اول 1398
ساختمانهای داده 12262076 3 1 چهارشنبه (11:30 - 13:00) | چهارشنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (09:45 - 11:15) 1398/10/18 (09:00 - ) ترم اول 1398
پروژه نرم افزار 12262101 3 1 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سمینار 12263914 0 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
کارآموزی نرم افزار 12262100 1 1 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
هوش مصنوعی وسیستمهای خبره 12262089 3 1 چهارشنبه (13:15 - 14:45) | چهارشنبه (13:15 - 14:45) | سه شنبه (08:00 - 09:45) 1398/10/15 (09:00 - ) ترم اول 1398
پروژه تحقیق(پایان نامه) 12263915 6 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پایان نامه 19357000 0 1 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
پایان نامه (کامپیوتر-نرم افزار) -مجازی 12268022 6 3 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
سمینار 12268020 2 7 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
سمینار 19357001 2 1 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3