بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

سیده شیرین شاهنگیان

سیده شیرین شاهنگیان

سیده شیرین شاهنگیان    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

 Personal Records
Name: S. Shirin Shahangian
Date of Birth: September 22, 1983
Nationality: Iranian
Place of Birth: Rasht, Iran
Marital Status: Married
Appointment: PhD in Biochemistry
Address: Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
E-Mail: shahangian@guilan.ac.ir, shirin_shahangian@yahoo.com
(Languages: Farsi (native) and English (semi-fluently)

 

 

Educational Records

:B.Sc
(From: University of Guilan, Rasht, Iran (2002-2006
Major: Biology
:M.Sc
(From: University of Guilan, Rasht, Iran (2006-2009
Major: Biochemistry
Thesis: Functional and structural investigation of artemin from Artemia urmiana by experimental and theoretical methods
:Ph.D
(From: University of Guilan, Rasht, Iran (2009-2014
Major: Biochemistry
Thesis: Production of VHH against receptor binding domain of human VEGF and its characterization

 


Honors and Awards

 Top (first) B.Sc student of Biology Department.
 Top (first) M.Sc student of Biochemistry Department.
 Distinguished researcher in University of Guilan, 2009.
 Top (first) PhD student of Biochemistry Department.

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 75 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 1940000 6 4 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله 19398001 0 10 نامشخص نامشخص
بیوشیمی فیزیک پیشرفته 111340160 2 1 یکشنبه (16:00 - 18:00) | یکشنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (10:30 - 12:30)
بیوشیمی متابولیسم 111311128 3 4 شنبه (14:00 - 16:00) | شنبه (14:00 - 16:00) | هفته فرد یکشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
زیست فناوری 111340159 2 1 شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (12:00 - 14:00) | سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/22 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 11134085 6 5 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری زیست 11136036 0 4 نامشخص نامشخص
پروتئین ها در سلامت و بیماری 11136045 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) | شنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/23 (10:30 - 12:30)
سمینار 1 11136046 1 4 نامشخص نامشخص
سمینار 2 11136047 1 4 نامشخص نامشخص
موضوعات ویژه 111340102 2 1 شنبه (18:00 - 20:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00)
رساله دکتری بیوشیمی 11136039 22 4 نامشخص نامشخص
پایان نامه 1940000 6 4 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله 19398001 0 10 نامشخص نامشخص
مباحث پیشرفته در بیوشیمی 11136043 2 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی متابولیسم 111311128 3 34 یکشنبه (16:45 - 18:15) | یکشنبه (16:45 - 18:15) | هفته فرد شنبه (16:45 - 18:15) 1400/10/12 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی 11131108 3 24 هفته زوج شنبه (09:45 - 11:15) | هفته زوج شنبه (09:45 - 11:15) | شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/19 (08:00 - 10:00)
روش های بیوشیمی و بیوفیزیک 11134004 2 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (13:15 - 14:45) 1400/11/14 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی ساختار 111311104 3 4 شنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (11:30 - 13:00) | هفته زوج شنبه (16:45 - 18:15) 1400/10/11 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 11134085 6 5 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 75 نتیجه
از 4