شرح وظایف حقوقی

– تهیه و تنظیم دادخواست، لوایح و انجام امور دفاع در موضوعات مختلف حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، اداری و…با شرکت در جلسات دادرسی و رسیدگی به عنوان نماینده حقوقی دانشگاه در مراجع قضایی ، شبه قضایی و اداری با لحاظ صرفه و صلاح دانشگاه و انعکاس نتایج آن به مقام مافوق.

– بررسی شکلی و ماهوی و تطبیق کلیه قراردادهای دانشگاه با قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی .

– نظارت بر انجام امور مربوط به پیمانها ،قراردادها و تفاهم نامه ها ، موافقت نامه ها ، لوایح قضایی ، مزایده ها و مناقصه ها و…

– بررسی و مطالعه مستمر در زمینه های حقوقی و جمع آموری و طبقه بندی منابع حقوقی لازم به منظور دسترسی سریع به اطلاعات لازم.

– پیگیری مستندسازی اموال غیر منقول دانشگاه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.

– انجام اقدامات قانونی و حقوقی در خصوص تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز دانشگاه با کاربری آموزش عالی با همکاری مدیریتهای ذیربط دانشگاه.

– اخذ تعهد ووثیقه ملکی از متعهدین معرفی شده توسط دانشگاه و وزارتخانه متبوع و سایر امور مربوط به آنها.

– پی گیری و اقدام در خصوص اجرای تعهدات مستنکفین از تعهد بورسیه های دانشگاه و وزارت متبوع از طریق واحد اجرای ثبت یا محاکم قضایی استان با ارجاع مقام مافوق و وزارتخانه متبوع.

– ارایه نظرات مشورتی به واحدهای مختلف و مقامات دانشگاه در زمینه مسائل حقوقی .

-معاضدت قضایی از کارکنان محترم دانشگاه وفق قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۶ در محاکم قضایی و مراجع قانونی .

– رسیدگی به شکایات و پاسخگویی به ارباب رجوع.

– انجام کلیه اموری که توسط مقام مافوق در چهارچوب وظایف مربوطه محول می گردد.