مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با آموزش عالی

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با آموزش عالی

29 02 2016
کد خبر : 3345061
تعداد بازدید : 50

قانون اساسی جمهوری اسلامی

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه

مجموعه مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص اعضای هیأت علمی

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه گیلان

مجموعه قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه فرهنگی

 آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه گیلان

آئین نامه انتشارات دانشگاه گیلان

آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون گزینش و آئین نامه اجرائی

آئین نامه ها و ضوابط بنیاد ملی نخبگان

 

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی، پژوهشی و فناوری

دستورالعمل اجرایی آیین نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان

آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها

آیین نامه تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

آئین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه ها و مأسسات آموزش عالی و پژوهشی

آیین نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی

آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی

آیین نامه فعالیت های برون مرزی دانشگاه ها و همکاری با دانشگاه های خارجی

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

تکمیل آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی

 

قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز دایر شده اند

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها

قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

قانون منع مداخله در معاملات دولتی

نحوه تعیین و انتصاب رؤسای دانشگاه

 

دسته بندی :
page